Středisko výchovné péče Dobřichovice

Internátní oddělení

V případě, že ambulantní spolupráce nespěje k žádoucím změnám, doporučujeme intenzivnější péči v podobě osmitýdenního preventivně výchovného pobytu na internátním oddělení střediska. Zde jsou klienti zařazeni do jedné ze dvou maximálně osmičlenných výchovných skupin. Celková kapacita internátního oddělení je pouze 16 dětí, což umožňuje zachování „rodinné“ atmosféry a poskytování individuální péče. Klienti nepřerušují povinnou školní docházku, výuka probíhá v prostorách učeben, které jsou součástí střediska. Vyučujícími jsou učitelé (speciální pedagogové), kteří vyučují podle individuálního výukového plánu z kmenové školy dítěte. V průběhu pobytu klient absolvuje zpravidla nejméně dva víkendové pobyty v domácím prostředí. Aktivní spolupráce rodičů či osob zodpovědných za výchovu je důležitou součástí samotného pobytu a výrazně zvyšuje jeho celkový efekt. Po ukončení pobytu nabízíme klientům péči následnou, která probíhá ambulantní formou. Pobyt na internátním oddělení klade důraz na denní režim a spolupráci ve skupině. Týdenní strukturovaný program je založen na různých typech činností. V rámci programu se děti účastní:

Cena pobytu

Pobyt ve SVP je placenou službou. Částka se skládá z nákladů na pobyt (200,- Kč za měsíc), stravného (dle věku klienta od 3 108,-Kč do 4 032,-Kč za měsíc) a částky na kapesné klienta dle úvahy rodičů (max. 150,-Kč na měsíc)

Preventivně výchovný program nařízený soudem

Realizujeme rovněž internátní pobyt nařízený soudem, a to na základě rozsudku nebo usnesení o předběžném opatření. V těchto případech o délce pobytu rozhoduje soud a i v těchto případech je pobyt hrazen zákonnými zástupci.